ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ณัฐมณฑ์    โตไตย์
ชื่อ - สกุล EN Miss.Natthamon Khongsiri
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : พัสดุ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=46