ชื่อ - สกุล TH : นาย ชนะรัตน์    ชนะผล
ชื่อ - สกุล EN Mr.Chanarat Chanapot
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้างานอาคารฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : เครื่องโสตทัศนอุปกรณ์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=245