ชื่อ - สกุล TH : นาย สันติสุข    โพธิ์งาม
ชื่อ - สกุล EN SANTISOOK PHO NGAM
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : บุคลากร   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : Relational Database, SQL DB (Oracle/MySQL) / Html PHP CSS / CMS web / Microsoft Excel-Access
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1338