ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ธันย์ธณิภา    พูลสวัสดิ์
ชื่อ - สกุล EN Miss.Thunthanipa Poolsawad
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : บุคลากร   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=594