ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ฐิติมา    ผ่องใส
ชื่อ - สกุล EN Miss Titima Pongsai
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ผลิตสื่อ ตัดต่อ เขียนสคริป
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=661