ชื่อ - สกุล TH : นาย นิยมทรัพย์    ทรัพย์พล
ชื่อ - สกุล EN NIYOMSUB SABPHOW
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1432