ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ธันย์ดารินทร์    เดชาสิริภัทท์
ชื่อ - สกุล EN Thandarin Dechasiriphat
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : พิมพ์ดีด ,คอมพิวเตอร์ , การจัดซื้อจัดจ้าง
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=110