ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ผศ.ดร. กาญจนา    อัจฉริยจิต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
2   ดร. การัณย์    พรหมเทพ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ดร. ธีระ    วัชระมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นาย นิพนธ์    คำแตง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ดร. ปกรณ์    ประจวบวัน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. พหล    แสนสมชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว รัชตา    เทียนไชย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   ดร. วราภรณ์    จังธนสมบัติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
13   นาย วีระ    ยุคุณธร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว สะไบแพร    อาจศรี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
16   ดร. สัมฤทธิ์    มากสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
17   ผศ. สุทัศน์    กำมณี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาย อมร    เจือตี๋   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
19   ผศ. อรณิชา    คงวุฒิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :