ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กนกวรรณ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย กฤติเดช    มั่งตา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย กฤษฎา    แต่แดงเพชร   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง กัญญา    ทรัพย์พล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว กัญญ์กุลณัช    อ้นเชิด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว กัณทิมา    พูลศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว กาญจนา    กิจส่งเสริมกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว กาญจนา    เทพสร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นาง กานดา    โพธิ์พ่วง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นาง กานต์สินี    คล้ายทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นาย กิตติพงษ์    โมกขกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
15   นาย กีรติ    โลกนิยม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นาง ขวัญเดือน    สกุลงาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว ขวัญเรือน    วงศ์ศรีสังข์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
18   นางสาว ขวัญใจ    งามดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
19   นาย คเชนทร์    ทองสวรรค์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
20   นางสาว จริญญา    เสนาบุตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
21   นาย จักรกริช    ฉิมมาลี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
22   นาง จันทกานต์    พรรณวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
23   นาย จิตพล    ศรีสว่าง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
24   นางสาว จีรภา    อินทะนิน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
25   นาง จุฑามาศ    พรมแดง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
26   นางสาว จุฑารัตน์    จันทนเสวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
27   นางสาว ฉลวย    เปลี่ยนทองคำ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
28   นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
29   นาย ชนะรัตน์    ชนะผล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว ชนาพัฏศ์    โชคจักรเพชร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
31   นาย ชนิล    ไกรเทพ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
32   นางสาว ชมัยพร    ดอกพุฒ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
33   นาย ชยางกูร    คงประชา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
34   นาย ชัยวัฒน์    หาดรื่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
35   นาย ชาญชัย    อิ่มสอาด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
36   นางสาว ฐานิกา    ม่วงศักดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
37   นางสาว ฐิติมา    ผ่องใส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว ณภัทร    บัวกลิ่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
39   นางสาว ณัฏฐณิชา    สำอางจิตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
40   นางสาว ณัฏฐนันท์    ทองดี   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
41   นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร    ปู่สุข   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
42   นางสาว ณัฐพร    โรจนบวร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
43   นางสาว ณัฐมณฑ์    โตไตย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
44   นาย ณัฐศักดิ์    อินทรสุวรรณ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
45   นาง ณิชาภา    มีวาสนา   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
46   นาง ดารัณ    แพลอย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
47   นาง ดาวรุ่ง    เรียนรู้   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
48   นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
49   นาง ทองสุข    นันทภาค   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
50   นาง ทองหล่อ    เสถียรอินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 191 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>