ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ณัฏฐนันท์    ทองดี
ชื่อ - สกุล EN NATTHANAN THONGDEE
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=222