ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว สิโรชิณี    ทองดี
ชื่อ - สกุล EN :
 
โทรศัพท์ :  
        
Email :  
 
ข้อมูลการศึกษา  
การศึกษาระดับสูงสุด :     โปรแกรม/สาขาวิชา :
หลักสูตร :     กลุ่มสาขา ;
สถานศึกษา :     ประเทศ :
     
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากร :
 
พนักงานราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
วันที่เริ่มงาน :
  ถึง
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน  
ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     
หน่วยงาน :   กองพัฒนานักศึกษา  
ตำแหน่งบริหาร :   ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์  
กลุ่มสาขา :