ชื่อ - สกุล TH : นาย ชัยวัฒน์    หาดรื่น
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=166