ชื่อ - สกุล TH : นาง ทิพย์รัตน์    โพธิ์ศรี
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์ การวางแผนการศึกษา การจัดการศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=13