ชื่อ - สกุล TH : นาง ดาวรุ่ง    เรียนรู้
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ : งานธุรการสารบรรณ บริหารงานบุคคล
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=58