ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
ชื่อ - สกุล EN Miss.Treesukhon Charoenchaichankid
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้างานบริการห้องปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=365