ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ดร. กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กัญญา    ภัทรกุลอมร   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ.ดร. กาญจนา    อัจฉริยจิต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ดร. การัณย์    พรหมเทพ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   ดร. ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   ดร. ธารา    สีสะอาด   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   ดร. ธีระ    วัชระมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
15   ผศ. ธีรเดช    เทวาภินันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   ดร. นิชชรี    นิลนนท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
19   ผศ.ดร. นิตยา    วานิกร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นาย นิพนธ์    คำแตง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   ผศ.ดร. นิลุบล    ทองชัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
22   ดร. ปกรณ์    ประจวบวัน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
23   นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
24   นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   ดร. ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
26   ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
27   ผศ.ดร. พจนีย์    สุขชาวนา   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
28   ดร. พหล    แสนสมชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
29   นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
30   นาง มนต์สวรรค์    พลอยมุกดา   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
31   นาง มนสินี    ดาบเงิน   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
32   นางสาว รัชตา    เทียนไชย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
34   ดร. วราภรณ์    จังธนสมบัติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
35   นาย วีระ    ยุคุณธร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
36   นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
37   นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว สะไบแพร    อาจศรี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
39   ดร. สัมฤทธิ์    มากสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
40   ผศ. สุทัศน์    กำมณี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
42   นาง สุภาพ    เทนอิสสระ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
43   ผศ.ดร. สุรีวรรณ    แจ้งจิตร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
44   นาง สุวิมล กะตากูล    เรเกอร์ส   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
45   นาย อมร    เจือตี๋   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
46   ผศ. อรณิชา    คงวุฒิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
47   นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
48   นางสาว อุไรรัตน์    แซ่ตั้ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
49   ดร. เฉลียว    เพชรทอง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
50   นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 50 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :