ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กนกวรรณ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว รมย์ธีรา    สวัสดิ์จารี   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว รุ่งตะวัน    บุญญานันทกุล   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาง วนิดา    มลิผล   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ศิริคูณ    แสนสิงห์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :