ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   Mr. David Charles    Crowe   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   Mr. David Stuart    Armitage   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   Mr. Michael    John Fairhurst   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   Mr. Shaun    Emsley   ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ดร. กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว กรรณิการ์    พันทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   รศ.ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   ผศ. กฤตนัน    หัสดิเสวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว กัญจน์อมล    กาญจนดำรงสกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว กัญญา    ภัทรกุลอมร   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   ผศ.ดร. กาญจนา    อัจฉริยจิต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
13   ดร. การัณย์    พรหมเทพ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว กุนทินี    โคตรพัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นางสาว กุลธิดา    เธียรผาติ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
18   ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นาย คำพล    โพธิ์นอก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นาย จตุรงค์    ภิรมยา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว จรวยพร    สมทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
23   ผศ. จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
24   ดร. จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
25   นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
26   นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
27   ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
28   นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
29   ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว จิรัชญา    ศีลสัตยาวงศ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
31   นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
32   นาง จิราภรณ์    บัวพวง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นางสาว จิรายุ    มีบุศย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
34   นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
35   นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
36   นาย ชนกฤต    มิตรสงเคราะห์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
37   นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว ชลันธร    จีนาภักดิ์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
39   ดร. ญดาภัค    กิจทวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
40   นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
42   นางสาว ฐิติมา    อรุณเจริญ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
43   นางสาว ฒวีพร    โตวนิช   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
44   ดร. ณรงค์    พันธุ์คง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
45   นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
46   นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
47   ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
48   นาย ณัชชา    สกุลงาม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
49   ผศ.ดร. ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
50   นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 238 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>