ชื่อ - สกุล TH : นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ชื่อ - สกุล EN Mr.Narongsak Thanyai
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1403