ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ชนาพัฏศ์    โชคจักรเพชร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ธิตารัศมิ์    ศรีชมรินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาย พรสันติ์    พูลสวัสดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย พีรพงศ์    โชคจักรเพชร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว มนัสสา    เที่ยงธรรม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว วรภัทร    วงศ์มโนเชาว์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว อิสรีย์    สุทัศน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 7 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :