ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นาย คำพล    โพธิ์นอก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นาย ชนกฤต    มิตรสงเคราะห์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นาย ทรงวุฒิ    สารสาริน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นาย ทวิช    กุลวงษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว ทับทิม    แซ่เหลี่ยง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
13   ดร. นพรัตน์    ไชยชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นาย นวมิตร    ประธรรมสาร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว นิติพรรณ    สุวาท   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นางสาว นิภาพร    โยวัง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
17   ดร. บุษบา    ทองอุปการ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาย ประณต    แก้วบูชา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นาย พชร    วรรณภิวัฒน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นาย พิสุทธิ์สยาม    งวงคำนาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
23   นาย พีระวิศว์    พูลเขตรวิทย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
24   ผศ. ภาวิตา    ชวนขยัน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
26   ดร. รจนาภรณ์    ศรีช่วงโชติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
27   ผศ. วิลินวรรณ    แสงพวง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
28   นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
29   ผศ.ดร. ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว ศิวพร    ทวนไธสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
31   นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
32   นาย สมชาย    เจริญกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นาย สาโรจน์    หมีแรต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
34   ดร. สุทิน    อ้อนอุบล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
35   นาย สุภพงษ์    สุขชาวนา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
36   นางสาว อัจฉรา    สิทธิบูรณาญา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
37   นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
38   นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
39   นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 39 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :