ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาง จุฑามาศ    พรมแดง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ณัฐพร    โรจนบวร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว พรรณธิพา    สายคงดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว อรวรรณ    บุญฤทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว เสาวณีย์    หกประเสริฐ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว เอื้อมพร    ศรีกรด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นาย โสภณ    ชมชื่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :