ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาง กานดา    โพธิ์พ่วง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง ดารัณ    แพลอย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาง ทิพย์รัตน์    โพธิ์ศรี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาง ธนวรรณ    รักอู่   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ธันย์ณภัทร    ขำจิตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาย ปพน    ก้านเหลือง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว ภคมน    ปิ่นสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว รัชนี    กานติมาอัศจรรย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว วรรณวรา    พลายงาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นาง วารุณี    เทนอิสสระ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว วาสนา    หอมหวล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว ศศิธร    จิณแพทย์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นางสาว สิริวิมล    กาญจนเชษฐพงศ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว สุจิตรา    ศิริการุณย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
15   นาง สุธาสินี    ขำคม   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นาง สุรักษา    ภุมรินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 16 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :