ชื่อ - สกุล TH : นางสาว ศศิธร    จิณแพทย์
ชื่อ - สกุล EN SASITHORN CHINNAPHAET
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : งานสารบัณ งานธุรการ ภาษาอังกฤษ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1436