ชื่อ - สกุล TH : นาง สุธาสินี    ขำคม
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Sutasinee Khamkom
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ   
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ความเชี่ยวชาญ : งานวิชาการและงานทะเบียน
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=219