ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว นพวรรณ    ถาวรประเสริฐ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง นารี    สุขดี   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว น้ำทิพย์    น้ำสระน้อย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาง บุญญาพร    ใบบัว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย มนตรี    จุทะบาล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาย วรเทพ    ชคัตตรัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาย สันติ    กระต่ายทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว เบญจมาศ    เพ็ชรจะบก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :