ชื่อ - สกุล TH : นาง นารี    สุขดี
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Naree Sookdee
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี   
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : สถิติ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=252