ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กนกวรรณ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย กฤษฎา    แต่แดงเพชร   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาง กานต์สินี    คล้ายทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ณัฏฐนันท์    ทองดี   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร    ปู่สุข   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นาย ทักขิญ    กลาทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นาย ธงชัย    สอนเพีย   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว นิตยา    อำไพกุล   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นาย ปพน    ก้านเหลือง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นาย พนา    พูดเพราะ   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว รมย์ธีรา    สวัสดิ์จารี   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว รุ่งตะวัน    บุญญานันทกุล   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นาง วนิดา    มลิผล   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว ศศิธร    จิณแพทย์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
18   นางสาว ศิริคูณ    แสนสิงห์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
19   นางสาว สุจิตรา    ใจซื่อ   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
20   นาง อรพรรณ    คงทาน   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :