ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กรรณิการ์    พันทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
2   รศ.ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ. กฤตนัน    หัสดิเสวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ผศ.ดร. กาญจนา    อัจฉริยจิต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ดร. การัณย์    พรหมเทพ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย คำพล    โพธิ์นอก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นาย จตุรงค์    ภิรมยา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว จรวยพร    สมทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   ผศ. จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
13   นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นาง จิราภรณ์    บัวพวง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นางสาว จิรายุ    มีบุศย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาย ชนกฤต    มิตรสงเคราะห์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   ดร. ญดาภัค    กิจทวี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
23   นางสาว ฒวีพร    โตวนิช   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
24   ดร. ณรงค์    พันธุ์คง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
26   ผศ.ดร. ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
27   นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
28   ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
29   ดร. ณัฐวุฒิ    วิทา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
30   นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
31   นาย ทรงวุฒิ    สารสาริน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
32   นาย ทวิช    กุลวงษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นางสาว ทับทิม    แซ่เหลี่ยง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
34   นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
35   นาย ธัชชัย    กรกุม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
36   นาย ธิติพงศ์    สุกใส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
37   นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
38   ดร. ธีระ    วัชระมงคล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
39   ดร. นพรัตน์    ไชยชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
40   นาย นฤทธิพล    ศรีสงกา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
41   นางสาว นฤมล    อนันโท   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
42   นาย นวมิตร    ประธรรมสาร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
43   นาย นัฐพงษ์    ทองปาน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
44   นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
45   ดร. นัสทยา    ชุ่มบุญชู   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
46   นางสาว นิติพรรณ    สุวาท   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
47   นาย นิพนธ์    คำแตง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
48   นางสาว นิภาพร    โยวัง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
49   นาย นิรุตต์    จรเจริญ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
50   นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 139 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>