ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ขวัญใจ    งามดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   ผศ. จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นาย ณัชชา    สกุลงาม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว ณัฏฐณิชา    สำอางจิตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   ดร. นพพร    เทนอิสสระ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นาย นัฐพงษ์    ทองปาน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นาย นิทัศน์    สุขลาภ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นาง พฤกษา    ปิ่นสวาสดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   ดร. ภัทรพล    สุวรรณโฉม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
18   นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นาย รังสรรค์    โพธิกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   ดร. รัชดาภรณ์    บุญทรง   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
21   ผศ. ลัดดาวัลย์    จำปา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
23   ผศ. วิเชษฐ    ยิ้มละมัย   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
24   นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
25   ดร. สมเกียรติ    สุขุมพันธ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
26   นางสาว อรทัย    โหรา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
27   นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
28   นาง อัมพร    ไชยศร   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
29   นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
30   นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
31   ดร. เอกบุตร    อยู่สุข   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
32   ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
33   นาย โสฬส    สมบัติ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 33 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :