ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650176)   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : เครื่องกล
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=239