ชื่อ - สกุล TH : นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
ชื่อ - สกุล EN Mr.Saittawut Pongsaard
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=691