ชื่อ - สกุล TH : นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=578