ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ลัดดาวัลย์    จำปา
ชื่อ - สกุล EN Laddawan Champa
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสสาขาวิชา 1806)   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ : ด้านคอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=679