ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ : เครื่องกล
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=287