ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาง จิราภรณ์    บัวพวง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ฒวีพร    โตวนิช   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ดร. ณรงค์    พันธุ์คง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
5   ผศ.ดร. ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ดร. ณัฐวุฒิ    วิทา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
7   ดร. นัสทยา    ชุ่มบุญชู   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย นิรุตต์    จรเจริญ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นาย พิศาล    คงเอียด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
13   ผศ. มาลินี    คำเครือ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว วิยะดา    พลชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
16   นาย ศรเพชร    ยิ่งมี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
17   นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
18   ผศ. ศิริรัตน์    เช็งเส็ง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
19   นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
20   ผศ.ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
21   นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
22   นางสาว สุภาพร    พรมโส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 22 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :