ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ปทิตตา    บุญอินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง ปัทมา    ชคัตตรัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาง วันวิสา    ใบบัว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว สำอางค์    ชูศรี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :