ชื่อ - สกุล TH : นาง อัมพร    ไชยศร
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=574