ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาง ณิชาภา    มีวาสนา   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง ดาวรุ่ง    เรียนรู้   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาง นารี    สุขดี   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาง ปรานอม    ดวงภมร   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาง วีรนุช    สามกองาม   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง สุธาสินี    ขำคม   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาง อมรา    เกรอด   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นาง อัมพร    ไชยศร   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว อารีย์    มหานิล   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 9 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :