ชื่อ - สกุล TH : นางสาว อารีย์    มหานิล
ชื่อ - สกุล EN Miss.Aree Mahanin
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี   
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงิน
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=99