ชื่อ - สกุล TH : นาง อมรา    เกรอด
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Amara karod
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ   
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
ความเชี่ยวชาญ : บรรณารักษ์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=180