ชื่อ - สกุล TH : นาง ปรานอม    ดวงภมร
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Pranorm Duangpamorn
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการกอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : งานการเงิน บัญชี
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=53