ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ขวัญเรือน    วงศ์ศรีสังข์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว จริญญา    เสนาบุตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว จีรภา    อินทะนิน   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว ฐานิกา    ม่วงศักดิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร    ปู่สุข   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง ทองหล่อ    เสถียรอินทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาย นภัทร์    ยิ่งมี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นาย พนา    พูดเพราะ   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นาย มนัส    บุญเลิศ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นางสาว วิลาวัณย์    แสงประดับเพชร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นาง ศิริพร    ศรีเพชรดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
14   นาง สุนันทา    นาถาดทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
15   นางสาว สุพัชรี    มากบัว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นาย หลวงภพ    ผ่องใส   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
17   นาง อมรา    เกรอด   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
18   นาง อุดม    หงษ์โพธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
19   นาย เจษฎารัตน์    เรียนรู้   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 19 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :