ชื่อ - สกุล TH : นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี
ชื่อ - สกุล EN MISS.WIDCHOUDA KAMANDEE
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=223