ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย กฤษฎา    แต่แดงเพชร   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาง กานต์สินี    คล้ายทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย ธงชัย    สอนเพีย   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง อรพรรณ    คงทาน   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :