ชื่อ - สกุล TH : นาง อรพรรณ    คงทาน
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Orapun Kongtan
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : พูด-อ่านภาษาพม่า
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=1395