ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย ชนิล    ไกรเทพ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย นพรัตน์    รวมยอด   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาย บุญเทิด    ทับทิม   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย มนัส    บุญเลิศ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาง มุกนิษฐ์ชา    นิ่มเจริญ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาย วินัย    ชัยเฉลียว   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาย วิโรจน์    พูลศักดิ์   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นาย วีระวุฒิ    ธัญญาวุฒิ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว ศณัณภา    จั่นประดับ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว ศิราพร    โพธิ์ศรีทอง   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นาย สมพงษ์    เดชาฤทธิ์   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นาง สมส่วน    วานิกร   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
13   นาง อารีรัตน์    หวานชิต   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 13 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :