ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นาย จิตพล    ศรีสว่าง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นาย ชัยวัฒน์    หาดรื่น   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ณัฏฐนันท์    ทองดี   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย พรพจน์    ศกุนะสิงห์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาง พิชญาภา    ยิ่งประเสริฐชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นาง มัธวา    เทพรักษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาง มุกนิษฐ์ชา    นิ่มเจริญ   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
8   นางสาว วัฒนา    วงค์ษาบุตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นางสาว สุวารี    จงเจริญรัตนคีรี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว อารีย์    มหานิล   ข้าราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว เบญจวรรณ    งามขำ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :