ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ขวัญใจ    งามดี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ณัฏฐณิชา    สำอางจิตร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นาย นิทัศน์    สุขลาภ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว อรทัย    โหรา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 7 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :