ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   รศ.ดร. ติกาหลัง    สุขกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   ดร. ธงชัย    เหมือนชู   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   ดร. บรรจบพร    อินดี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
7   นาย ฝน    นนทโกวิท   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว มรกต    โกมลดิษฐ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
15   ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
16   ผศ.ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน
17   ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี   ข้าราชการ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 17 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :