ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว ธนกาญจน์    กรวนิชย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว รัตนากร    พุฒิเอก   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
3   นาย ศิวะรัฐ    คำนุ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว สุภาพร    ชัยเจริญ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาง อรพรรณ    ศรีทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 5 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :